We are updating our website on Friday, 15 November from 8-11 a.m., during which time website is unvailable.

YTK Association provides combined members and student members with additional security and services related to employment

We provide security and support for your individual career regardless of the field.

The YTK Association was founded in 2005 to improve the professional, social and legal benefits of its members. The Association offers you a legal expenses insurance, vocational general liability insurance, and leisure time accident insurance, as well as access to legal advice on employment relationships from a lawyer by telephone.

In addition, we offer you different opportunities for improving your preconditions for job-seeking. You can study independently online using a free of charge video coaching library or buy personal career coaching at a members’ price. 

 • You can be a member of the YTK Association either through a combined membership or a student membership.

  Combined membership means that you are a member of both General unemployment fund YTK and the YTK Association. As a member of the unemployment fund you will secure earnings-related benefits e.g. in case of unemployment, and as a member of the Association you can use all the member benefits ranging from legal advice on employment relationships to a leisure time accident insurance.

  As a student you can join the YTK Association without being a member of the unemployment fund. If you work alongside studies, it pays to choose the combined membership. Only as a member of an unemployment fund you can accumulate the right to earnings-related daily allowance. It is worthwhile to join the unemployment fund if you work at least 18 hours per week. Read more about earnings-related daily allowance. • The membership fee of the YTK Association is for a calendar year. The membership fee for 2019 is 18 euros. The membership fee shall be paid in full, regardless of at what the time of the year you join or resign from the Association.

  The first membership fee invoice shall be posted straight after the approval of the membership application. In the future the membership fee invoice will be sent in January. When you pay the first invoice, we recommend you to make an e-invoice authorisation for the YTK Association, and you will then receive the next invoices directly to your online bank.

  An unpaid membership fee will result in termination of the membership, and the insurance cover provided by the Association will also end. So remember to pay your membership fee on time.

 • The highest power of decision in the YTK Association is exercised by the Annual Meeting of the Association which elects the Board of Director and Chairman. The Board of Directors elects the Vice Chairman among themselves and appoints a secretary for the Board of Directors.

  Board of Directors of the YTK Association 
  Junno Roine (Chairman)
  Tuomas Helle (Vice Chairman)
  Auli Hänninen
  Artti Aurasmaa
  Mikko-Pekka Hanski
  Sanna Alamäki

  Management of the YTK Association 
  Maarit Ojala (Customer Manager)

   

 • Rekisteröity 2.1.2019

  1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on YTK-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Loimaan kaupunki.

  2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
  YTK-Yhdistys ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys valvoo ja parantaa jäsenistönsä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja, ja kehittää heidän yhteistoimintaansa.

  Yhdistys seuraa lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista kehitystä ja tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja. Yhdistys auttaa neuvoin jäseniään saamaan oikeusturvaa työ- tai virkasuhteiden päättymiseen liittyvissä riidoissa.  Yhdistys voi ohjata ja neuvoa jäseniään työelämään liittyvissä asioissa tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan.

  3 § Jäsenet
  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenenä oleva tai jäseneksi liittyvä Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Lisäksi yhdistys voi hyväksyä jäsenikseen Suomessa asuvia opiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä myös yrityksiä ja yhteisöjä.

  Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

  4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

  Jäsen erotetaan yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai eronnut tai erotettu Yleisen työttömyyskassan YTK jäsenyydestä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

  5 § Jäsenmaksu
  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

  6 § Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä.

  Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa nolla, yksi tai kaksi hallituksen muuta jäsentä. Erovuoroisuus ratkaistaan aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, kaksi yhdessä.

  8 § Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

  9 § Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta yhdessä tai useammassa valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

  Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

  11 § Varsinaiset kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolamas vuosi ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti sekä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallistuksen jäsenten palkkiot

  9. valitaa yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

  10. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä (2-5) seuraavalle vuodelle

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


 • If you are a combined member, your membership in the YTK Association will end automatically at the termination of the membership of General unemployment fund YTK.

  If you wish to terminate just the membership in the YTK Association, your membership in General unemployment fund YTK will continue as per normal, but you can no longer use the benefits offered by the Association.

  The membership fee of the YTK Association (18 euros) includes:

  • legal advice on employment relationships from a lawyer by telephone at the price of a regular telephone call.
  • vocational general liability insurance
  • legal expenses insurance in case of disputes concerning employment relationship (6-month membership in the Association is required)
  • leisure time accident insurance
  • membership benefits offered by partners

  You can fill out the notice of resignation here

Contact information

Phone

YTK-Yhdistys (Association) 02 760 7630
mon - fri 9 - 11

E-mail

​​​​​​​yhdistys@ytk-yhdistys.fi

Street adress

YTK-Yhdistys ry
Teollisuuskatu 4
​​​​​​​32200 LOIMAA

Employment advice

As a combined member you will get legal advice on employment relationships by telephone at the price of a normal phone call (local network charge/mobile phone charge). The lawyers of Opuslex network of attorneys will answer your calls on weekdays from 8 a.m. to 4 p.m.

OMA+

OMA+ service for members of YTK Association. In the service you can view your membership fee status, update your contact information, print out a membership certificate, and find the links and codes needed for using your benefits.

When you log in the service for the first time, you need to request a password to be sent to you by e-mail. Please note that the e-mail address to which you request the password must be the same one you submitted to us. In the return message you will get an e-mail certificate, and by clicking the link in the message you can determine your own password and log in the service.

Linkki kyselyyn